OPIS POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA DLA PROFILERÓW I ANALITYKÓW BEHAWIORALNYCH

Szkolenia i kursy oferowane przez Institute of Nonverbal Communication są podzielone według ich poziomu zaawansowania. Określenie poziomów zaawansowania, podobnie jak przy nauce języków obcych, gdzie obowiązuje system A1-C2, wnosi szereg korzyści dla branży, a także dla samych kursantów. Określenie poziomów P pomaga w standaryzacji edukacji i szkoleń w tej specjalistycznej dziedzinie na całym świecie.

Wszystkie kursy na stronie zakładają, że startujesz z poziomu wyjściowego PO.

Numer poziomu przy każdym oferowanym kursie opisuje twój poziom docelowy po zakończeniu szkolenia.

Wyjątkiem są szkolenia oferowane od poziomu P4. Dla nich wymaganym poziomem jest min. poziom P3.

P0: Poziom wyjściowy

Osoba na tym poziomie nie posiada żadnej wiedzy z zakresu profilowania i analizy behawioralnej. Poziom P0 jest otwarty dla wszystkich, nie wymaga wcześniejszego doświadczenia ani wiedzy specjalistycznej.

P1: Poziom podstawowy

Osoba na tym poziomie zna podstawowe teorie i metody profilowania psychologicznego oraz oceny wiarygodności. Rozumie i potrafi identyfikować podstawowe sygnały niewerbalne i werbalne wskazujące na potencjalne zachowania lub intencje. Potrafi stosować proste techniki oceny wiarygodności w kontrolowanych sytuacjach, z pomocą bardziej doświadczonego mentora. Jest świadoma ograniczeń swoich umiejętności i zna zasady etyczne związane z profilowaniem.

P2: Poziom ponadpodstawowy

Osoba potrafi interpretować bardziej złożone zachowania i sygnały niewerbalne, a także wykorzystywać podstawowe techniki analityczne w ocenie wiarygodności i profilowaniu. Posługuje się wiedzą na temat psychologicznych i społecznych aspektów zachowania człowieka. Potrafi pracować w standardowych sytuacjach wymagających profilowania, jednak nadal potrzebuje wsparcia przy bardziej złożonych analizach.

P3: Poziom średnio zaawansowany

Osoba na tym poziomie efektywnie analizuje zachowania i sytuacje, wykorzystując zaawansowane techniki profilowania i oceny wiarygodności. Rozumie złożone zależności między różnymi czynnikami wpływającymi na zachowanie ludzi. Potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy w typowych i mniej typowych sytuacjach, przedstawiać wyniki i rekomendacje. Rozpoczyna specjalizację w określonych dziedzinach profilowania.

P4: Poziom zaawansowany

Osoba potrafi kompleksowo analizować i interpretować zachowania w różnorodnych i złożonych sytuacjach. Posługuje się szerokim zakresem technik i teorii, efektywnie łącząc wiedzę z różnych dziedzin. Jest w stanie przewidywać zachowania i intencje z dużą dokładnością, prowadzić zaawansowane analizy i szkolenia, oraz rozwijać nowe metody pracy. Posiada specjalistyczną wiedzę w jednej lub kilku dziedzinach profilowania i oceny wiarygodności.

P5: Poziom eksperta

Osoba na tym poziomie posiada głęboką i szeroką wiedzę na temat profilowania psychologicznego i analizy behawioralnej. Jest liderem w dziedzinie, potrafiącym innowacyjnie myśleć i rozwijać nowe metodyki. Jej zdolności analizy i interpretacji zachowań są wyjątkowe, co umożliwia pracę nad najbardziej złożonymi i wymagającymi projektami. Ekspert P5 jest również cenionym mentorem i autorytetem w dziedzinie, prowadzącym zaawansowane szkolenia i badania.

P6: Poziom mistrzowski

Osoba na tym poziomie jest uznawana za światowego lidera w dziedzinie profilowania i oceny wiarygodności. Posiada rewolucyjne osiągnięcia, rozwija przełomowe metody i teorie, których wpływ rozciąga się na całą dziedzinę. Jest autorytetem nie tylko w praktycznym zastosowaniu swoich umiejętności, ale także w teoretycznym fundamentowaniu profilowania i analizy behawioralnej. Mistrz P6

LICZBA GODZIN POTRZEBNA DO OSIĄGNIĘCIA POZIOMU ZAAWANSOWANIA

P1: Poziom podstawowy

 • Czas nauki: 100-200 godzin
 • Charakterystyka: Wprowadzenie do podstaw profilowania, nauka podstawowych terminów, teorii, i technik. Uczestnictwo w podstawowych warsztatach i kursach.

P2: Poziom ponadpodstawowy

 • Czas nauki: 200-400 godzin łącznie (w tym czas z poziomu P1)
 • Charakterystyka: Rozwój umiejętności analizy zachowań i podstawowych technik oceny wiarygodności. Praktyczne ćwiczenia pod nadzorem, studia przypadków.

P3: Poziom średnio zaawansowany

 • Czas nauki: 400-600 godzin łącznie
 • Charakterystyka: Zaawansowane kursy i warsztaty, rozwijanie specjalistycznych umiejętności, praca nad realnymi przypadkami. Rozpoczęcie praktycznej pracy w obszarze profilowania.

P4: Poziom zaawansowany

 • Czas nauki: 600-800 godzin łącznie
 • Charakterystyka: Zaawansowana praktyka i specjalizacja, uczestnictwo w projektach badawczych, rozwijanie nowych metod. Praca jako profesjonalista w dziedzinie.

P5: Poziom eksperta

 • Czas nauki: 800-1000 godzin łącznie
 • Charakterystyka: Głęboka specjalizacja, prowadzenie szkoleń, publikacje naukowe, rozwijanie innowacyjnych praktyk i teorii w dziedzinie.

P6: Poziom mistrzowski

 • Czas nauki: 1000+ godzin, często wiele lat praktyki
 • Charakterystyka: Uznane liderostwo w dziedzinie, znaczące wkłady w rozwój teorii i praktyk, mentorowanie nowych pokoleń ekspertów.

Warto zauważyć, że przejście między poziomami może także obejmować lata praktyki, nie tylko liczony w godzinach czas nauki. Dla poziomów P4, P5, i P6, kluczową rolę odgrywa praktyczne doświadczenie i wkład w rozwój dziedziny, co może oznaczać konieczność wieloletniej pracy w obszarze profilowania i oceny wiarygodności. Ponadto, intensywność i jakość doświadczenia praktycznego, mentorstwo oraz dostęp do spraw i case studies mogą znacząco wpłynąć na czas potrzebny do osiągnięcia wyższych poziomów ekspertyzy.

Czego potrzebujesz, aby zostać dopuszczonym do wyższego poziomu kursu?

Aby umożliwić osobom z doświadczeniem praktycznym lub kształceniem w innej jednostce akademickiej dostęp do kursów na wyższym poziomie bez konieczności przechodzenia przez wszystkie wcześniejsze etapy, istnieje możliwość udokumentowania posiadanej wiedzy. Oto, jakie dokumenty i dowody mogą być wymagane, aby zostać dopuszczonym do wyższego poziomu kursu:

Dokumenty Edukacyjne

 • Certyfikaty i dyplomy: Kopie dyplomów, certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, warsztatów czy programów edukacyjnych w zakresie profilowania, psychologii, kryminologii lub pokrewnych dziedzin.
 • Opisy programów i sylabusy: Dokumentacja opisująca zakres i treść ukończonych kursów, aby ocenić ich zgodność z wymaganiami programu.

Doświadczenie Zawodowe

 • Listy referencyjne: Listy od pracodawców, mentorów lub innych autorytetów branżowych, potwierdzające praktyczne doświadczenie w profilowaniu lub pokrewnych dziedzinach.
 • Portfolio: Przykłady pracy, studia przypadków, raporty z analiz, publikacje naukowe lub inne materiały świadczące o kompetencjach i doświadczeniu.
 • Opis doświadczenia zawodowego: Szczegółowy opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego, wskazujący na zdobyte umiejętności, zakres obowiązków, rodzaje realizowanych projektów.

Dodatkowe Dokumenty

 • Motywacyjny list: Wyjaśnienie, dlaczego kandydat jest zainteresowany kursem na wyższym poziomie, w tym jakie cele zawodowe chce dzięki niemu osiągnąć.
 • Rezultaty testów lub egzaminów: Jeśli dostępne, wyniki testów kompetencji lub egzaminów zewnętrznych mogą być dodatkowym dowodem kwalifikacji.
 • Plany rozwoju zawodowego: Opis planów dotyczących dalszego rozwoju w dziedzinie profilowania, wskazujący na zaangażowanie w ciągłe kształcenie.

Proces Weryfikacji

 • Rozmowa kwalifikacyjna: Rozmowa z komisją akredytacyjną lub prowadzącymi kurs, mająca na celu zweryfikowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej kandydata.
 • Egzamin wstępny: Możliwość zdania egzaminu wstępnego sprawdzającego kompetencje na wymaganym poziomie, aby umożliwić dostęp do wyższego kursu bez potrzeby przedstawiania szczegółowych dokumentów.

Wprowadzenie takiego systemu uznawania wcześniejszych osiągnięć i kompetencji umożliwi osobom z bogatym doświadczeniem zawodowym lub akademickim kontynuowanie edukacji na odpowiednio wysokim poziomie, jednocześnie zachowując wysokie standardy kwalifikacyjne programu.

ZALETY WPROWADZENIA OCENY POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA

Dla branży

 1. Standaryzacja kwalifikacji: Ułatwia porównywanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących jako profilerzy i analitycy behawioralni w różnych organizacjach i krajach, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości usług.
 2. Zwiększenie zaufania: Jakość szkoleń jest łatwiejsza do oceny dzięki jasnym kryteriom poziomów, co zwiększa zaufanie klientów i pracodawców do kwalifikacji profesjonalistów.
 3. Rozwój zawodowy: System poziomów P ułatwia planowanie ścieżek kariery i rozwoju zawodowego, umożliwiając profilerom i analitykom behawioralnym systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

Dla Kursantów:

 1. Jasne ścieżki rozwoju: Kursanci mogą łatwiej planować swoją edukację i rozwój zawodowy, wiedząc, jakie są kolejne kroki i co jest wymagane na każdym poziomie zaawansowania.
 2. Personalizacja nauki: System poziomów pozwala kursantom na wybór szkoleń dostosowanych do ich aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności, co zapewnia efektywniejszą naukę.
 3. Uznanie międzynarodowe: Certyfikaty oparte na uznanych poziomach P mają większą wartość na międzynarodowym rynku pracy, co otwiera przed kursantami więcej możliwości zawodowych.
 4. Motywacja do nauki: Wyraźnie określone cele na każdym poziomie mogą motywować do systematycznego rozwoju i zdobywania kolejnych kwalifikacji.
 5. Dowód kompetencji: Ukończenie kursów oznaczonych konkretnymi poziomami P stanowi jasny dowód na posiadanie określonych umiejętności i wiedzy, co może być kluczowe przy rekrutacji na specjalistyczne stanowiska.

Dla Całej Dziedziny:

 1. Podniesienie standardów: Systematyczne szkolenie i certyfikacja na różnych poziomach zaawansowania przyczyniają się do podnoszenia ogólnych standardów w dziedzinie profilowania i analizy behawioralnej.
 2. Promowanie ciągłego kształcenia: Ustanowienie jasnych poziomów zaawansowania podkreśla znaczenie ciągłego kształcenia i rozwoju w szybko zmieniającej się dziedzinie.
 3. Internacjonalizacja dziedziny: Ujednolicenie poziomów zaawansowania umożliwia łatwiejszą współpracę i wymianę wiedzy między profesjonalistami z różnych krajów.